Regulamin obowiązuje od 01.04.2024 r.

§1 Stosowane definicje.

 1. Sklep – ośrodek psychoterapii online dostępny pod adresem livart.pl za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów Towarów lub Usług, dostępnych w Sklepie.
 2. Sprzedawca – firma Livart Karina Szczęsna, ul. Wierzbięcice 33/4, 61-558 Poznań, o numerze NIP: 6661101534 i numerze REGON: 301363681.
 3. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.
 4. Regulamin Sklepu online – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania ze Sklepu i dokonywania Zamówienia Towarów dostępnych w Sklepie.
 5. Polityka Prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.
 6. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Klient-Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Kupujący – zarówno Klient, Klient-Konsument jak i Konsument.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem sklepu online oraz akceptacja jego treści.
 11. Produkt – wszystkie treści cyfrowe dostępne w Sklepie, takie jak:
  • Psychoterapia par  – 90 minutowa rozmowa stacjonarna (Wierzbięcice 33/4, 61-559 Poznań NIP: 6661101534) lub wideo Klienta z psychoterapeutą wybranego przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym, za pomocą e-maila, telefonu lub w systemie rezerwacji. Wideokonsultacje odbywają się za pomocą komunikatora Skype, WhatsApp, Google Meets, Zoom, czy jakiekolwiek inny komunikator, na który zgodę wyrazi zarówno Psychoterapeuta (Usługodawca) jak i Klient (Usługobiorca). 
  • Konsultacja psychoterapeutyczna online –  50 minutowa rozmowa wideo Klienta z psychoterapeutą wybranego przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym, za pomocą e-maila, telefonu lub w systemie rezerwacji. Wideokonsultacje odbywają się za pomocą komunikatora Google Meets, czy jakiekolwiek innego komunikatora, na który zgodę wyrazi zarówno Psychoterapeuta (Usługodawca) jak i Klient (Usługobiorca).
  • Sesja psychoterapeutyczna – 50 minutowa rozmowa stacjonarna (Wierzbięcice 33/4, 61-559 Poznań NIP: 6661101534) Klienta z psychoterapeutą wybranego przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym, za pomocą e-maila, telefonu lub w systemie rezerwacji. Miejsce spotkania to Wierzbięcice 33/4, 61-559 Poznań NIP: 6661101534.
  • Konsultacja psychologiczna – 50 minutowa rozmowa stacjonarna (Wierzbięcice 33/4, 61-559 Poznań) lub wideo Klienta z psychoterapeutą wybranego przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym, za pomocą e-maila, telefonu lub w systemie rezerwacji. Wideokonsultacje odbywają się za pomocą komunikatora Google Meets, czy jakiekolwiek innego komunikatora, na który zgodę wyrazi zarówno Psychoterapeuta (Usługodawca) jak i Klient (Usługobiorca). 
  • Konsultacja psychologiczna dziecięca – 50 minutowa rozmowa stacjonarna (Wierzbięcice 33/4, 61-559 Poznań NIP: 6661101534) lub wideo Klienta z psychoterapeutą wybranego przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym, za pomocą e-maila, telefonu lub w systemie rezerwacji. Wideokonsultacje odbywają się za pomocą komunikatora Google Meets, czy jakiekolwiek innego komunikatora, na który zgodę wyrazi zarówno Psychoterapeuta (Usługodawca) jak i Klient (Usługobiorca).
  • Psychoterapia szkoleniowa – 50 minutowa rozmowa stacjonarna (Wierzbięcice 33/4, 61-559 Poznań NIP: 6661101534) lub wideo Klienta z psychoterapeutą wybranego przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym, za pomocą e-maila, telefonu lub w systemie rezerwacji. Wideokonsultacje odbywają się za pomocą komunikatora Google Meets, czy jakiekolwiek innego komunikatora, na który zgodę wyrazi zarówno Psychoterapeuta (Usługodawca) jak i Klient (Usługobiorca).
  • Psychoterapia niskopłatna – 50 minutowa rozmowa Klienta z psychoterapeutą na stażu wybranego przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym, za pomocą e-maila, telefonu lub w systemie rezerwacji stacjonarnie lub online. Miejsce psychoterapii stacjonarnej odbywa się przy ulicy Wierzbięcice 33/4, 61-559 Poznań NIP: 6661101534. Wideokonsultacje odbywają się za pomocą komunikatora Google Meets, czy jakiekolwiek innego komunikatora, na który zgodę wyrazi zarówno Psychoterapeuta (Usługodawca) jak i Klient (Usługobiorca).
 12. Towar– wszystkie rzeczy ruchome dostępne w Sklepie.
 13. Trwałość towaru – zdolność towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.
 14. Środowisko cyfrowe -sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Kupującego w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystania z nich.
 15. Kompatybilność – współdziałanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, zazwyczaj używanym do korzystania z treści lub usługi cyfrowej, bez konieczności ich przekształcenia.
 16. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 17. Reklamacja – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z brakiem zgodności Towaru z umową.
 18. Gwarancja – dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości Towaru złożone przez Gwaranta, Wskazuje obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Do towarów objętych gwarancją dołączone zostaną oświadczenia gwarancyjne Gwaranta.
 19. Gwarant – przedsiębiorca, który złożył oświadczenie gwarancyjne, np. producent, importer, dystrybutor Towaru lub Sprzedawca.
 20. Newsletter– jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
 2. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 3. Sprzedawca jest jest podatnikiem VAT.
 4. Sprzedawca wystawia faktury VAT / paragony fiskalne.
 5. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić Sprzedawcy na etapie składania Zamówienia.
 6. Dostawa Towarów ogranicza się wyłącznie do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Dostarczenie Produktów cyfrowych, w tym treści cyfrowych odbywa się poprzez Internet w formie elektronicznej.
 8. Kupujący jest  zobowiązany do korzystania z Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie są nowe.
 10. 10.Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania ze Sklepu, zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne).

§3 Usługi

 1. Usługi świadczone przez serwis livart.pl mają charakter nieodpłatny i odpłatny.
 2. W ramach usług o charakterze nieodpłatnym Klient uzyskuje przede wszystkie informacje dotyczące zakresu świadczonych usług, odpłatności za usługę, możliwych form komunikacji, specyfiki usług psychoterapeutycznych świadczonych zdalnie – korzyści, ograniczeń oraz zasad bezpieczeństwa I zasad poufności oraz inne informacje zamieszczone w serwisie dotyczące zaburzeń psychicznych i emocjonalnych. Klient ma prawo do korzystania z nieodpłatnych treści blogowych oraz testów psychoterapeutycznych.
 3. Usługodawca w ramach serwisu livart.pl świadczy następujące formy odpłatnych usług psychoterapeutycznych
  1. Psychoterapia par  – 90 minutowa rozmowa stacjonarna (Wierzbięcice 33/4, 61-559 Poznań NIP: 6661101534) lub wideo Klienta z psychoterapeutą wybranego przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym, za pomocą e-maila, telefonu lub w systemie rezerwacji. Wideokonsultacje odbywają się za pomocą komunikatora Google Meets, czy jakiekolwiek innego komunikatora, na który zgodę wyrazi zarówno Psychoterapeuta (Usługodawca) jak i Klient (Usługobiorca).
  2. Konsultacja psychoterapeutyczna online –  50 minutowa rozmowa wideo Klienta z psychoterapeutą wybranego przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym, za pomocą e-maila, telefonu lub w systemie rezerwacji. Wideokonsultacje odbywają się za pomocą komunikatora Google Meets, czy jakiekolwiek innego komunikatora, na który zgodę wyrazi zarówno Psychoterapeuta (Usługodawca) jak i Klient (Usługobiorca).
  3. Sesja psychoterapeutyczna – 50 minutowa rozmowa stacjonarna (Wierzbięcice 33/4, 61-559 Poznań NIP: 6661101534) Klienta z psychoterapeutą wybranego przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym, za pomocą e-maila, telefonu lub w systemie rezerwacji. Miejsce spotkania to Wierzbięcice 33/4, 61-559 Poznań NIP: 6661101534.
  4. Konsultacja psychologiczna – 50 minutowa rozmowa stacjonarna (Wierzbięcice 33/4, 61-559 Poznań) lub wideo Klienta z psychoterapeutą wybranego przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym, za pomocą e-maila, telefonu lub w systemie rezerwacji. Wideokonsultacje odbywają się za pomocą komunikatora Google Meets, czy jakiekolwiek innego komunikatora, na który zgodę wyrazi zarówno Psychoterapeuta (Usługodawca) jak i Klient (Usługobiorca).
  5. Konsultacja psychologiczna dziecięca – 50 minutowa rozmowa stacjonarna (Wierzbięcice 33/4, 61-559 Poznań NIP: 6661101534) lub wideo Klienta z psychoterapeutą wybranego przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym, za pomocą e-maila, telefonu lub w systemie rezerwacji. Wideokonsultacje odbywają się za pomocą komunikatora Google Meets, czy jakiekolwiek innego komunikatora, na który zgodę wyrazi zarówno Psychoterapeuta (Usługodawca) jak i Klient (Usługobiorca).
  6. Psychoterapia szkoleniowa – 50 minutowa rozmowa stacjonarna (Wierzbięcice 33/4, 61-559 Poznań NIP: 6661101534) lub wideo Klienta z psychoterapeutą wybranego przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym, za pomocą e-maila, telefonu lub w systemie rezerwacji. Wideokonsultacje odbywają się za pomocą komunikatora Google Meets, czy jakiekolwiek innego komunikatora, na który zgodę wyrazi zarówno Psychoterapeuta (Usługodawca) jak i Klient (Usługobiorca).
  7. Psychoterapia niskopłatna – 50 minutowa rozmowa Klienta z psychoterapeutą na stażu wybranego przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym, za pomocą e-maila, telefonu lub w systemie rezerwacji stacjonarnie lub online. Miejsce psychoterapii stacjonarnej odbywa się przy ulicy Wierzbięcice 33/4, 61-559 Poznań NIP: 6661101534. Wideokonsultacje odbywają się za pomocą komunikatora Google Meets, czy jakiekolwiek innego komunikatora, na który zgodę wyrazi zarówno Psychoterapeuta (Usługodawca) jak i Klient (Usługobiorca).
 4. Świadczenie usług odpłatnych uzależniona jest od uiszczenia stosownego wynagrodzenia zgodnego z aktualnym cennikiem usług psychologicznych i psychoterapeutycznych znajdujących się na stronie serwisu livart.pl
 5. W celu rozpoczęcia korzystania z usług psychoterapeutycznych świadczonych w ramach serwisu livart.pl niezbędne jest:
  • wejście na serwis – poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu
  • zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami regulaminu oraz informacjami na temat bezpieczeństwa, prywatności i ograniczeń pomocy online. Informacje te zawarte są zakładce „ Polityka prywatności“
  • prawidłowe wypełnienie formularza kontaktowego przez Klienta poprzez podanie wymaganych w formularzu prawdziwych danych, które obejmują co najmniej:
  • W przypadku wyboru usługi za pomocą e-maila, telefonu, formularza lub systemu rezerwacji – imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy
  • wybrać rodzaj pomocy, w przypadku klientów będących w stałej psychoterapii należy wybrać przekazany przez Usługodawcę termin. W kalendarzu ukażą się dostępne do Klienta terminy.
  • zakreślić oświadczenie o akceptacji regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza.
 6. Wybór formy usługi należy do Usługobiorcy.
 7. Usługi psychoterapeutyczne świadczone każdorazowo przez psychoterapeutę lub psychoterapeutę na stażu.
 8. Konsultacje psychoterapeutyczne oraz sesje psychoterapii trwają 50 min., odbywają się w zarezerwowanym przez Klienta czasie i nie będą skracane ani wydłużone. Wyjątek stanowi psychoterapia par, która trwa 90 min., odbywają się w zarezerwowanym przez Klienta czasie i nie będą skracane ani wydłużone.
 9. Wszelkie informacje, publikacje, opinie zamieszczone na stronie mają charakter tylko informacyjny i dodatkowy. Żadnej z zamieszczonych I uzyskanych informacji nie należy rozumieć jako :
  • udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy Z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty ( Dz.U. 2011 r. Nr 112, poz. 654, z późn. zm. ) oraz badanie klienta W rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty ( Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152).
  • wskazań dotyczących stosowania produktów leczniczych
  • wskazań dotyczących sposobu używania wyrobów medycznych
  • braku konieczności przeprowadzenia zabiegów medycznych i podjęcia terapii
  • stawiania diagnozy oraz wskazywania terapii.
 10. Psychoterapeuta biorąc pod uwagę aktualny stan psychiczny klienta może podjąć decyzję o konieczności odbycia konsultacji psychiatrycznej.  Psychoterapeuta może odmówić udzielenia porady psychoterapeutycznej jeżeli uzna, że konsultacja na odległość nie jest odpowiednia  lub wystarczająca do zgłaszanego problemu.
 11. Serwis nie świadczy usług interwencji Kryzysowej. Osobom w poważnym kryzysie, sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu ( myśli samobójcze, samookaleczenia, przemoc) lub osobom w ostrej fazie choroby psychicznej zaleca się bezwzględnie jak najszybszy kontakt z najbliższą placówką medyczną – np. Izbą przyjęć najbliższego szpitala lub zadzwonić pod numer ratunkowy 112. Pozostałe numery telefonu  dostępne na stronie W zakres pomocy/ ważne telefony I informacje dla osób w kryzysie. 
 12. Psychoterapeuta może zaprzestać udzielania usług psychoterapeutycznych w stosunku do Klienta, który przekazuje treści o charakterze obraźliwym, agresywnym. Płatność dokonana przez Klienta nie będzie w takim wypadku zwracana. 

§4 Formy płatności.

 1. Sesje psychoterapii świadczone są przez serwis livart.pl odpłatnie zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie serwisu.
 2. Usługodawca oferuje możliwość opłacenie usługi za pośrednictwem operatora Przelewy24 i PayNow.
 3. Rozliczenia za usługi w serwisie livart.pl są dokonywane w walucie PLN zgodnie z cennikiem podanym na stronie serwisu.
 4. Usługobiorca z chwilą zamówienia usługi psychoterapeutycznej, która ma zostać świadczoną na jego rzecz zobowiązany jest do uiszczenia stosownej opłaty.
 5. Dokonanie płatności następuje w momencie potwierdzenia wpłaty przez serwis Przelewy24 lub PayNow lub płatności przelewem – zaksięgowane płatności na rachunku bankowym Usługodawcy.
  • płatność online – przedpłata online przelewem bankowym lub kartą Visa, Mastercard poprzez zewnętrzny system płatności tj. system płatności Przelewy24 należący do PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60– 198 Poznań, KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości
 6. Opłata za wybraną usługę psychoterapeutyczną świadczoną w ramach serwisu powinna być dokładnie niezwłocznie, po dokonaniu wyboru usługi. W przypadku braku wpłaty usługa nie będzie realizowana, a rezerwacja zostaje anulowana.
 7. Usługodawca wystawi na żądanie Klienta fakturę, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu, oraz przekazanie danych niezbędnych do jej wystawienia na adres e-mail: recepcja@livart.pl Faktura zostanie wysłana pocztą e-mail do 30 dni od zrealizowania usługi.
 8. W przypadku psychoterapii długoterminowej usługodawca gwarantuje stałą cenę usługi przez 1 rok.

§5 Zawarcie umowy sprzedaży.

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usług psychoterapeutycznych oferowanych przez serwis dochodzi poprzez zamówienie usługi oraz dokonanie płatności.
 2. W celu rozpoczęcia korzystania z usług psychoterapeutycznych świadczonych w ramach serwisu livart.pl Niezbędne jest zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami regulaminu oraz informacjami na temat  korzyści, ograniczeń pomocy online, jak również zasad bezpieczeństwa i prywatności. Informacje te zawarte są w zakładce „ Dlaczego online“.
 3. Szczegółowe zasady zamawiania usług i dokonywania płatności opisane są na stronie serwisu w miejscu „Psychoterapia online“ 
 4. Klient ma możliwość dokonania rezerwacji wizyty po uprzednim wypełnieniu formularza kontaktowego, wyborze rodzaju usługi oraz terminu świadczenia usługi ( wyjątek stanowi konsultacja/ porada e-mail) i dokonaniu płatności online za usługę.
 5. Zawarciu umowy, w ramach której będą świadczone usługi psychoterapeutyczne jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na świadczenie wybranych usług oraz świadomość korzyści I ograniczeń konsultacji i psychoterapii online oraz znaczenia zasad bezpieczeństwa i prywatności.
 6. Rezerwacja wizyty jest równoznaczna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez serwis livart.pl na potrzeby świadczenia usługi psychoterapii.
 7. Do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w niniejszym regulaminie korzystania z serwisu livart.pl Dochodzi z chwilą wybrania i opłacenia usług. Fakt zawarcia umowy jest każdorazowo potwierdzany wiadomością e-mail, wysyłaną  na adres podany przez użytkownika podczas rejestracji.
 8. Przełożenie terminu wizyty jest możliwa na 48h przed planowanym terminem rozpoczęcia wizyty. Po tym czasie nie ma możliwości przełożenia terminu. Po upływie tego czasu płatności nie będą zwracane.
 9. W przypadku odwołania wizyty przez psychoterapeutę z powodów losowych, psychoterapeuta proponuje klientowi spotkania W najbliższym dogodnym dla klienta terminie lub zwraca opłatę za wizytę, bądź  jeśli klient tego sobie życzy, opłata przenoszona jest na poczet kolejnej wizyty. 

§6 Zasady kontaktu klienta z psychoterapeutą

 1. W razie braku obecności Klienta w przeciągu 15 min od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi, prowadzący psychoterapeuty ma prawo anulować spotkanie. Klientowi nie przysługuje wówczas prawo zwrotu pieniędzy za umówioną wizytę.
 2. Jeśli klient przewiduje opóźnienie połączenia z psychoterapeutą – prosi się o powiadomienie mailowe lub telefoniczne. Wówczas psychoterapeuta będzie oczekiwał na połączenie z Klientem.
 3. W przypadku spóźnienia o którym mowa w punkcie 1 i 2 niniejszego paragrafu konsultacje i sesje psychoterapii nie będą przedłużane.
 4. Przełożenie terminu wizyty jest możliwe nie później niż 48 h przed planowanym terminem rozpoczęcia wizyty. Po tym czasie nie ma możliwości przełożenia terminu. Po upływie tego czasu płatności nie będą zwracane.
 5. W przypadku niemożności odbycia konsultacji psychologicznej lub sesji psychoterapii leżący po stronie Klienta nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługę psychoterapeutyczną.
 6. W przypadku odwołania wizyty przez psychoterapeutę z powodów losowych, psychoterapeuta proponuję klientowi spotkanie w najbliższym dogodnym dla klienta terminie lub zwraca opłata za usługę, bądź jeśli klient czego sobie życzy, opłata przenoszona jest na poczet kolejne usługi. 

§7 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

 1. Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w dalszej części Regulaminu.
 2. Wyjątki od odstąpienia od umowy zostały wskazane w dalszej części Regulaminu, tj. Wyjątki od odstąpienia od umowy.
 3. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni, licząc od dnia następnego od momentu objęcia przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w posiadanie Towaru.
 4. Gdy umowa obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin na odstąpienie od umowy liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub częścią jeśli umowa polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.
 5. Konsument lub Klient-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać na adres e-mail: recepcja@livart.pl Sprzedawcy.
 7. Konsument lub Klient-Konsument może skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego przez Sprzedawcę lub wykorzystać załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 8. Konsument lub Klient-Konsument może także sporządzić własnoręcznie pismo o odstąpieniu od umowy, podając: 
  • dane identyfikacyjne i adresowe Konsumenta lub Klient-Konsumenta,
  • nazwę lub symbol zwracanego Towaru, 
  • datę otrzymania Towaru przez Konsumenta lub Klient-Konsument,
  • numer rachunku bankowego lub inny sposób zwrotu kosztów Towaru przez Sprzedawcę.
 9. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na podany przez niego adres e-mail.
 10. 10.W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

§8 Odstąpienie od umowy

 1. Każdej  ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, poza umową w ramach której świadczenie usług psychoterapeutycznych będzie następowało za pośrednictwem wiadomości e-mail. Zgodnie z punktem 3 i 3A niniejszego regulaminu Klient zamawiając i opłacając konsultację (poradę) psychoterapeutyczną wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia zamówionej usługi bezpośrednio po otrzymaniu przez Usługodawcę zapłaty. I związku z powyższym nie jest możliwa rezygnacja z zamówionej usługi po otrzymaniu przez Usługodawcę zapłaty.
 2. Prawo odstąpienia od umowy wykonywane jest przez złożenie stosownego oświadczenia drugiej  stronie.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nimi zapoznać nie później niż 24 h przed terminem rozpoczęcia wykonywania umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy w okresie krótszym niż 24 h klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługę psychoterapeutyczną.

§9 Ogólne wyjątki od odstąpienia od umowy.

 1. Zgodnie z artykułem 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§10 Gwarancja.

 1. Niektóre Towary mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Gwaranta (producenta lub dystrybutora Towaru).
 2. Jeśli dany Towar jest objęty gwarancją to do niego dołączony jest przez producenta lub dystrybutora dokument gwarancyjny.
 3. Okres gwarancji oraz zakres odpowiedzialności Gwaranta jest określony w oświadczeniu gwarancyjnym oraz opisie Towaru lub Produktu.
 4. Uprawnienia przyznane z tytułu gwarancji są niezależne od uprawnień wynikających z niezgodności Towaru z Umową.

§11 Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji zawartej umowy sprzedaży, w tym w celu dostarczenia Produktu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne.
 3. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności (RODO) dostępnej na stronie https://livart.pl/polityka-prywatnosci/

§12 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu oraz Produktów i Usług.

 1. Do korzystania ze Sklepu oraz zakupionych Produktów niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:
  • urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon);
  • odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów JavaScript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
  • aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego.
 2. Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu i jego Produktów zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Kupujący posiadało w szczególności:
  • aktualny system antywirusowy,
  • skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  • zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  • aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz JavaScript w przeglądarce internetowej,
  • oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF oraz w zależności od specyfiki wybranego Produktu do odczytu formatów, jak .EPUB, .MOBI, .docx, .xlsx, etc.
 3. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Produktów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu Sklepu online, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Konsument lub Klient-Konsument jest zobowiązany do współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika nie z cech środowiska cyfrowego Konsumenta lub Klient-Konsumenta i braku jego kompatybilności.
 5. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.

§13 Newsletter

 1. Kupujący w trakcie realizacji Zamówienia, jak i niezależnie od niego, może zapisać się do Newslettera Sprzedawcy.
 2. Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.
 3. Kupujący w celu skutecznego zapisu do Newslettera jest zobowiązany do prawidłowego podania adresu e-mail, na który informacje mają być wysyłane oraz potwierdzenia subskrypcji.
 4. Potwierdzenie subskrypcji odbywa się po zapisie. Polega na potwierdzeniu zapisu przez Kupującego poprzez zalogowanie się do skrzynki pocztowej podanego adresu e-mail i kliknięciu w umieszczony w wiadomości potwierdzającej link aktywacyjny.
 5. Kupujący może w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę przy użyciu opcji anulowania subskrypcji (wypisać się), która jest dostępna w każdej wiadomości marketingowej wysyłanej przez Sprzedawcę.
 6. Kupujący może także zwrócić się bezpośrednio do Sprzedawcy w celu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed odwołaniem zgody.
 7. Konsument oraz Klient-Konsument nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych, a dane te są przetwarzane przez przedsiębiorcę wyłącznie w celu wykonania umowy i dostarczenia newslettera.

§14 Formularz kontaktowy 

 1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu wysłanie zapytania przez Kupującego do Sprzedawcy za pomocą dedykowanego formularza na stronie Sklepu.
 2. Korzystanie przez Kupującego z Formularza jest dobrowolne.
 3. Poza formularzem Sprzedawca udostępnia Kupującemu na stronie Sklepu także numer telefonu oraz adres e-mail, na który Kupujący może się skutecznie kontaktować ze Sprzedawcą.
 4. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce Prywatności.

§15 Autorskie prawa majątkowe 

 1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 2. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.
 3. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzących w ich skład elementów graficznych, oprogramowania oraz prawa w zakresie baz danych, osoba, która dokonała naruszenia (w tym Kupujący), ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej.
 4. Produkty są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym.
 5. Autorskie prawa majątkowe do Plików i/lub Kursów przysługują Sprzedawcy lub innemu podmiotowi, z którym Sprzedawca zawarł stosowane umowy, zaś autorskie prawa osobiste – autorom.
 6. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu oraz jego Produktów, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy. 
 7. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.
 8. Kupno Pliku lub Kursu online nie przenosi na Kupującego autorskich praw majątkowych ani osobistych do tych Produktów. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb.
 9. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do Pliku lub Kursu online osoba, która dokonała naruszenia (w tym Kupujący), ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej. 
 10. W szczególności Kupującemu nie wolno:
 1. Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesionego na Plik lub Kurs online.
 2. Zwielokrotniać Pliku, Kursu online lub dokonywać jego rozpowszechniania, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
 3. Udostępniać Pliku lub Kursu online innym osobom, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
 4. Najmować i użyczać Pliku lub Kursu online, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
 5. Ingerować w treść i zawartość Pliku lub Kursu online.

§16 Platforma ODR.

 1. Platforma ODR (Online Dispute Resolution – ODR) to interaktywna strona internetowa dla Konsumentów i Sprzedawców pragnących pozasądowo rozwiązać spór.
 2. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 3. Za pośrednictwem platformy ODR Konsument mieszkający na terenie UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu może złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet od Sprzedawcy z siedzibą w UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinie.
 4. Złożenie skargi odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.
 5. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tym organem jest – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

§17 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu online zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Miejscem spełnienia świadczenia jest w szczególności oznaczone miejsce, do którego Sprzedawca jest obowiązany zgodnie z umową przesłać Towar Kupującemu.
 3. Konsument posiada uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.
 4. Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Sklepu online w każdym czasie na stronie Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
 5. Niniejszy Regulamin Sklepu online wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sprzedawcy.
 6. O każdej planowanej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Kupujących drogą mailową, wysyłając treść zmienionego Regulaminu na co najmniej 14 dni przed jego wejściem w życie, na adresy Kupujących, które posiada, a nadto umieści na stronie Sklepu, z odpowiednim wyprzedzeniem, stosowną adnotację.